ห้องพระไตรปิฎก

เสียงอ่านพระไตรปิฏก
จัดทำขึ้น เพื่อมุ่งธำรงธรรมของพระศาสดา และรักษาธรรมบริสุทธิ์ ให้คงอยู่คู่โลกสืบไป
ปราถนาให้พุทธศาสนิกชน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยรูปแบบสื่อ และ เสียง เพื่อให้เกิดอรรถรสและธรรมรส
ในการรับฟัง ทำให้เกิดปัญญา รู้แจ้งแทงตลอด เป็นผู้ใฝ่ในธรรม จนเข้าสู่พระนิพพาน

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLoy86r7aSw7dy7TvuyJnIDdBNDglagJSN&v=jHbKBwbkTKg&layout=gallery%5B/embedyt%5D