อย่าเพิ่งสิ้นหวัง ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเสมอ

กฎแห่งกรรม บุญและบาป

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัตว์ทั้งหลาย
มีกรรมเป็นของตน  เป็นทายาทแห่งกรรม 
มีกรรมเป็นกำเนิด 
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ 
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 
กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลว และประณีตได้

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร (๑๓๕)
ขอคัดคำมาบางส่วน

เมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์
อย่าเพิ่งสิ้นหวัง ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเสมอ


Mettadham

เมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์


สามารถติดตามเราได้ที่นี้

Youtube

เมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์

Facebook

เมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์
Mettadham

LINE OA

@ mettadham