ตารางประจำวัน

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

ช่วงเวลารายการ
08.00-09.00ทำวัตรเช้า / เสียงอ่านพระไตรปิฎก เรื่อง การบันลือสีหนาทของพระสารีบุตร
09:00-10:00วิชาธรรม โดย ธรรมศึกษาอะนิเมชั่น
10:00-11:00สวดมนต์มหายาน พระสมันตภัทรโพธิสัตว์
11:00-12:00ภาวนาพระนามพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ จะปลอดภัยจากภัยทั้ง 7 ตอนที่ 3 ภัยจากลม (โลกธรรม 8)
12:00-13:00พระแม่กวนอิม 84 ปาง พี่ปลา พี่จูน
13.00-14:00ต้นแบบของคนดี “ครูเชาว์ เชาวลิต สาดสมัย”
14.00-15.00พุทธสังเวชนียสถาน “สารนาถ”
15:00-16:00สวดมนต์มหายาน มหากรุณาธารณีสูตร ไต่ปุยจิ่ว
16.00-17:00คีตะธรรม ตอน อัศจรรย์แห่งอานิสงส์จากการภาวนาพระนาม พระอมิตาภะ ตอน 2
17.00-18.30สวมมนต์ทำวัตรเย็น