บทเพลงธรรมะ

เนื้อหาบทเพลง สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมด้วยท่วงทำนองสร้างความเบิกบานให้กับผู้รับฟัง
บทเพลงสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการนำเข้าสมาธิ
นำมาวิปัสสนา หรือสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ผู้รับฟังน้อมธรรมจากบทเพลงเข้าสู่ใจ
ให้ได้รับประโยขน์สูงสุดจากการรับฟังบทเพลง
เกิดความสุข สงบ เมตตา ในจิตใจ