บทเพลงธรรมะ

เนื้อหาบทเพลง สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมด้วยท่วงทำนองสร้างความเบิกบานให้กับผู้รับฟัง
บทเพลงสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการนำเข้าสมาธิ
นำมาวิปัสสนา หรือสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ผู้รับฟังน้อมธรรมจากบทเพลงเข้าสู่ใจ
ให้ได้รับประโยขน์สูงสุดจากการรับฟังบทเพลง
เกิดความสุข สงบ เมตตา ในจิตใจ


[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLoy86r7aSw7dU5bpnsyK8wtmBrWvPqzp-&layout=gallery%5B/embedyt%5D