อานิสงส์การแผ่เมตตา

รายงานติดตามผลการแผ่เมตตาประจำปี 2564

อานิสงส์การแผ่เมตตา

บุญญกิริยาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุปธิกิเลสเป็นเหตุ
บุญญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งเมตตาเจโตวิมุติ (๑)
ผู้ใดมีสติ เจริญเมตตาไม่มีประมาณ สังโยชน์ทั้งหลายของผู้นั้นผู้พิจารณาเห็นซึ่งธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิ
ย่อมเบาบาง ถ้าผู้นั้นมีจิตไม่ประทุษร้ายซึ่งสัตว์มีชีวิตแม้ชนิดหนึ่งเจริญเมตตาอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีกุศลเพราะการเจริญเมตตานั้น ย่อมกระทำบุญเป็นอันมาก ผู้ใดมีจิตประกอบด้วยเมตตาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ไม่ชนะเอง ไม่ใช้ผู้อื่นให้ชนะเวรของผู้นั้นย่อมไม่มี
อ้างอิง: (๑) เมตตาภาวนาสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวงเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๐๕ หน้า ๒๑๓-๒๑๕

รายงานผลการแผ่เมตตา

ประจำปี 2564

ผ่านทางรายการ

เมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์

LINE OA: @mettadham

http://www.mettadham.com